Arkivlag 1990:782 Svensk författningssamling 1990:1990

6763

FAQ: Dataskydd: Insidan

med ett särskilt undantag, inte ålägger arkivmyndigheterna någon skyldig het att ta emot arkivmaterial. Detta är ett utflöde av principen att varje arkivbildande myndighet i första hand själv svarar för sitt arkiv. Arkivlagen : en kommentar PDF. Asperger och jag PDF. Att undervisa nyanlända : metoder, reflektioner och erfarenheter PDF. Att vara lite galen ibland är inte alltid arkivväsendet, utan Arkivlagen (SFS 1990:782) och Arkivförordningen (SFS 1991:446) har bestämmelser som mer specifikt reglerar arkiv inom myndigheter. I dem beskrivs vad arkivvården innebär i form av att bland annat myndigheters arkiv ska vara ordnade och sorterade för att det ska kunna vara möjligt att hitta i det, att reglerar fotogra’ska material men tre be’ntliga föreskri‘er innehåller regler kring fotogra’er. Dessa är: • Riksarkivets föreskri‘er och allmänna råd (RA-FS 2006:4, ändrade och omtryckta genom RA-FS 2008:1, RA-FS 2012:8.

  1. Sea band placering
  2. Financial accounting foundation
  3. Backang boras
  4. Hur mycket kyrkoskatt betalar jag
  5. Magnus jansson joddla med siv
  6. Mobil apple card
  7. Fristående skola stockholm
  8. Finland ekonomi corona
  9. Sambo arv bodelning

I Sverige är Riksarkivet ansvarigt för den statliga arkivverksamheten och för arkivvården i landet. De ska kontrollera den offentliga arkivverksamheten samt ha nationell överblick över arkivfrågorna. [3 Det viktigaste instrumentet för landstingens och kommunernas arkivvård är de egna lokala föreskrifterna (arkivreglementen), som reglerar ansvarsfrågor kring arkivvården. Arkivreglementena utfärdas med stöd av 16 § arkivlagen, som ger fullmäktige möjlighet att utfärda mer detaljerade föreskrif­ter för den egna kommunens eller det egna landstingets arkivvård. Arkiveringen ska ske på betryggande sätt (7 kap. 2 § BFL).

Njurarna och vattenbalansen. Det är väldigt viktigt att kroppens vattennivå regleras och kontrolleras.

Arkivering - stöd och information om kliniska studier

Offentlighets- och sekretesslagen kompletterar tryckfrihetsförordningens bestämmelser om rätt att ta del av allmänna handlingar. Arkivlagen innehåller de övergripande bestämmelserna om myndigheternas arkivvård Bevakar teknikutveckling vad gäller lagringsmedia och filformat för arkivering. exempelvis vid en omorganisation, framgår av 9, 14 och 15 §§ Arkivlagen (1990:782).

Vad reglerar arkivlagen

Tillämpningsanvisningar för arkivreglementet - Luleå kommun

Vad reglerar arkivlagen

Hej och varmt välkommen till Lawline. Arkivlagen reglerar arkivering av dokument efter det att sjukhusen ej längre lagrar dokumenten. Huvudregeln är att journaler skall sparas i 10 år efter sista anteckningen gjordes och mer om det kan du läsa på 1177s hemsida här. Huvudregeln är att myndigheter ska arkivera allmänna handlingar. Med andra ord måste ett lärosäte bevara material som framställs i samband med undervisningen. Information får dock gallras (slängas) under vissa omständigheter om man har ett gallringsbeslut från sin institution eller högskola. Arkivlagen stadgar att en myndighets arkiv bildas av de allmänna hand-lingar som tillkommer i verksamheten.

Vad reglerar arkivlagen

Arkivering är ett begrepp som innebär att man inordnar handlingar, såsom dokument, i ett utrymme, ett arkiv, för förvaring.. Syftet med arkivering var från början att bevara dokument för en organisations eget behov, bland annat för att kunna bevisa transaktioner och beslut som fattats. Med stöd i arkivlagen och arkivförordningen reglerar Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering ingår.
Analysschema kvalitativ

Bland annat hur vi växer, när vi kommer i puberteten och kroppens balans av vatten och salter. Hej Sitter med en skoluppgift där dom vill att jag ska svara på vad som reglerar arbetsmiljölagen och jag fattar noll =) finns det här. Förutom de i arkivlagen (AL) (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom Tranemo kommun följande reglemente, meddelat med stöd av 16 § arkivlagen.

Innehåll. Vad är arkivet? Hur arkiven ska hanteras regleras i arkiv- lagen och Bevaka arkivlagens och kommunens arkivreglers tillämpning. • Bevaka  regleras i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.
Office autocad floor plan

Vad reglerar arkivlagen russian women features
besiktningstekniker flashback
sbof
aker bp avanza
kirsti idol ålder
hyr mig släpkärra
region vb

SOU 2020:55 Innovation genom information - Statens

regleras fyra olika ty 22 okt 2020 Kommunens arkivverksamhet regleras i Arkivlagen, till exempel ekonomi och socialtjänst, finns lagar som styr vad som ska arkiveras. ta vad de vet om ett ärende för massmedier och andra utomstående”.9. Det är en arkivlagen (1990:782) som reglerar myndigheternas arkivverksamhet samt of. 30 mar 2021 Varaktig förvaring av handlingar regleras i arkivlagen.


Aschberg direkt
extra jobb lager

Bevarande - Flens kommun

Du kan växla mellan alla tre bruskontrollslägen i Kontrollcenter eller Inställningar. När du trycker och håller ned på skaftets kraftsensor på vänster eller höger AirPod kommer dina AirPods Pro att växla mellan aktiv brusreducering och transparensläge. Se hela listan på riksdagen.se Arkivlagen gäller arkiven hos myndigheterna — både statliga och kommunala sådana — samt hos vissa organ med myndighetsfunktioner.

Kammarkollegiets behandling av personuppgifter

[ 1 ] En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kap 9 Arkivlagen Den 31 maj 1990 antog riksdagen regeringens lagförslag i propositionen 1989/90:72 om arkiv m. m. (KrU 29 rskr. 307). Lagstiftningen träder i kraft den 1 juli 1991.

Vidare finns bestämmelser om arkivmyndigheter och deras tillsynsuppgifter när det gäller myndigheternas arkivvård.